Vilkår og betingelser

1. Anvendelsesområde og definisjoner

Disse alminnelige vilkår og betingelser gjelder for alle kunder som får levert tjenester av Vivid Media AS i henhold til den inngåtte avtalens spesifikke del.

Kunden forplikter seg til å sette seg inn i disse vilkårene og betingelser i forhold til den tjenesten som skal leveres.

Avtalen er det spesifikke avtaledokumentet som er inngått mellom Vivid Media AS og deres kunder for den eller de tjenestene som skal leveres.

Kunden er det selskapet som fremgår av avtaledokumentet som er benevnt avtalen.

2. Bestilling og tegning av avtale

Oppdragets beskrivelse fremgår av avtalen. Avtalen er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling i henhold til omfang av våre tjenester.

Avtalen hos oss inngås ved skriftlig bekreftelse av tilbudet via sms, e-post eller et fysisk avtaledokument.

3. Avtaleperiode

Hver enkelt tjeneste har en individuell avtaleperiode som fremkommer av avtalen. Enkelte avtaler har automatisk fornyelse etter avtaleperiode går ut. Ønskes det ikke fornyelse, må oppsigelse sendes til oss skriftlig innen en (1) måned før inneværende avtaleperiode utløper.

4. Nærmere om oppsigelse

Kunden og Vivid Media AS kan til enhver tid si opp avtalen. Oppsigelse fra begge parter skal skje skriftlig. Oppsigelsestiden er individuell for hver enkelt bestilt Tjeneste og er beskrevet i Avtalen.

5. Angrerett

Angreretten gjelder bare ved salg av varer og tjenester til forbrukere. Det vises til angrerettloven § 1, som gjelder mellom forbrukere (privatpersoner) og ikke mellom bedrifter. Næringsdrivende har ikke angrerett etter loven.

6. Rettigheter

Design utført av Vivid Media er immaterielle rettigheter og er beskyttet av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Kunden får en eksklusiv bruksrett til nettstedet og/eller nettbutikken for eksponering på Internett eller andre digitale nettverk. Kunden har rettighet til å stille nettstedet og/eller nettbutikken til rådighet for allmennheten i forbindelse med eksponering på Internett og andre digitale nettverk. Bruksretten er tidsbegrenset og opphører ved avtalens utløp. Kunden har ikke anledning å benytte nettstedet og/eller nettbutikken på annen måte enn det som er forutsatt i avtalen mellom partene, uten skriftlig tillatelse fra Vivid Media.Vivid Media kan navngis på nettstedet og/eller nettbutikken til Kunden. Navngivelsen skjer diskret gjennom Vivid Media sin logo eller ren tekst med hyperlenke til Vivid Media sin egen hjemmeside eller e-postadresse.

Vivid Media eller Kunden skal ikke legge inn informasjon, herunder tekst og bilder, på nettsteder og/eller nettbutikker som strider mot norsk eller internasjonal lov. Overtredelse av dette gir Vivid Media automatisk rett til å heve kontrakten og fakturere eventuelt restbeløp i inneværende avtaleperiode.

I henhold til denne avtalen har Vivid Media rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser til en tredjepart. Kunden har ikke de samme rettighetene uten skriftlig fullmakt fra Vivid Media.

7. Misligholdsansvar for Vivid Media

Avbrudd og/eller forsinkelse i Kundens tilgang til bestilt Tjeneste gir Kunden rett til forholdsmessig fradrag i den avtalte avgiften eller kompensert i form av utvidet avtaleperiode.

Dersom det foreligger forsinkelse tar Vivid Media kontakt så snart som mulig for å forklare forsinkelsen og forsøke å komme frem til en minnelig løsning med Kunden.

Vivid Media har rett og plikt til å avhjelpe mangler som varsles uten ugrunnet opphold forutsatt at det foreligger en gyldig avtale og avtalt vederlag for Tjenesten er betalt. Feilsøking og feilretting faktureres i henhold til timesats dersom det viser seg at feilen ikke skyldes feil eller mangel som Vivid Media er ansvarlig for.

Rett til fradrag/kompensasjon foreligger ikke for forhold Kunden selv svarer for eller som er utenfor Vivid Media sin kontroll (Force majeure), herunder feil og mangler som knytter seg til en tredjeperson som Vivid Media ikke svarer for. Eksempelvis der funksjonalitet i en tjeneste er avhengig av tredjeparts programvare, plattform, tjeneste eller annen form for ytelse («Tredjeparts funksjonalitet»), er Vivid Media ikke ansvarlig for feil eller mangler som skyldes endringer i eller bortfall av Tredjepart.

Vivid Media kan ikke holdes ansvarlig for konsekvens-, drifts- eller avansetap knyttet til feil eller mangler i Tjenesten.

Dersom Kunden vil påberope seg mislighold av avtalen, må dette straks fremmes skriftlig for Vivid Media.

8. Misligholdsansvar for kunden

Ved manglende betaling har Vivid Media rett til å sperre Kundens tilgang på samtlige bestilte Tjenester uten varsel. Kunden er ansvarlig for å betale for inneværende avtaleperiode selv om Tjenesten er sperret på grunn av mislighold.

Ved sperring har Vivid Media rett til å fakturere restbeløp i inneværende avtaleperiode. Ved gjenåpning av sperrede Tjenester vil Kunden bli belastet etter medgått tid etter til enhver tid gjeldende prisliste. Ved mislighold kan Vivid Media kreve sine økonomiske tap erstattet.

9. Endringer av firmaopplysninger

Kunden er selv ansvarlig for å informere oss om endringer av firmaopplysninger som adresse, e-post, telefon osv. Vi ber kunden sende oss henvendelser om endringer til oss per epost; post@vividmedia.no.

10. Endringer av vilkår

Vivid Media AS kan foreta endringer av disse vilkår og betingelser med umiddelbar virkning. Enkelte endringer som kan være vesentlige og inngripende for kunden vil kreve kundens samtykke.

11. Priser

Alle priser for våre tjenester er oppgitt eks. mva. Faktureringsgebyret er per dags dato kroner 50,- per faktura. Totalbeløpet inkl. mva. og fakturagebyr vil forekomme på tilsendt faktura. Enkelte tjenester innebærer tilleggskostnader for å muliggjøre leveranse av tjenester. Vivid Media AS tar seg rett til å endre prisene til enkelte tjenester etter eventuelle endringer i markedet og kostnader knyttet direkte til leveranse av tjenester. Vivid Media AS forplikter seg til å informere kunden om disse prisendringer innen rimelig tid før avtaleperiode fornyes.

12. Betaling

Vivid Media AS fakturer Kunden via post eller elektronisk faktura. Fakturaene sendes forskuddsvis hvis ikke annet er avtalt med Kunden. Forfallsdato til betaling av faktura er fjorten (14) dager fra fakturadato. Dersom fakturaen ikke betales innen forfallsfrist, vil kunden motta elektronisk betalingspåminnelse og bli kontaktet av oss. Ved manglende betaling innen frist etter betalingspåminnelse og varsel, blir saken sendt videre til inkasso.

13. Taushetsplikt

Vivid Media AS og kunden, forpliktes til å holde taushet om alle firmaopplysninger og fremtidige planer som oppgis i forbindelse med gjennomføring av arbeidet og det som er ønsket av kunden. Alle opplysninger behandles konfidensielt av både Vivid Media og Kunden og brukes kun til det som er nødvendig for å utføre tjenesten(e).

14. Tvister

Dersom det oppstår tvister i forbindelse med avtalen mellom Kunden og Vivid Media AS skal det gjøres forsøk på å løse tvisten ved minnelig forhandling. Dersom saken ikke løses mellom partene innen rimelige tid kan saken bringes inn for Bergen forliksråd og Bergen tingrett som rette verneting, jf. tvisteloven § 4-6.


Vivid Media AS Org: 927 208 091

Utarbeidet og oppdatert sist: 13.12.2021